Algemene gegevens & verantwoording

Naam van de instelling:

Stichting Tjeko

 

RSIN-nummer

8213.71.320

 

Postadres

Postbus 158, 2800AD Gouda

 

Email

ask@tjeko.info

 

Doelstelling

Kinderen hebben het recht om kind te zijn. Spelen is essentieel voor de ontwikkeling van ieder kind. Stichting Tjeko bevordert dit recht voor kinderen in Uganda.

 

Algemeen beleidsplan

Onze inkomsten ontvangen wij van particulieren, bedrijven en organisaties voor goede doelen. Wij zien er op toe dat de inkomsten ten goede komen aan de activiteiten waarvoor ze bestemd zijn. Kosten van administratieve (zoals postzegels en drukwerk), publicitaire (zoals het magazine), reis- en verblijf en organisatorische (zoals vergaderingen en reizen) aard zijn noodzakelijk voor het adequate functioneren van de Stichting en haar activiteiten. Het Bestuur van Stichting Tjeko houdt collectief toezicht om deze kosten zo beperkt mogelijk te houden. Het afleggen van een goede verantwoording aan onze donateurs is derhalve van cruciaal belang en volledige transparantie wordt dan ook nagestreefd. De financiële middelen die ons zijn aangereikt worden binnen afzienbare termijn ingezet voor de activiteiten.

 

In de jaarstukken, website en door het gebruik van andere media worden de donateurs op de hoogte gehouden van het actualiteiten van het beleidsplan, de uitgeoefende activiteiten. In de jaarstukken wordt een balans en een overzicht van baten en lasten met toelichting worden opgenomen

 

Publicatie

De jaarstukken worden binnen 6 maanden na einde van het boekjaar door het Bestuur opgesteld. Deze zal ter beschikking worden gesteld op de website van Tjeko,

 

www.tjeko.info. Ook worden, door middel van duidelijke informatie op onze website en zo mogelijk door het gebruik van film of video, de donateurs geïnformeerd over de voortgang van onze projecten.

 

Bestuurssamenstelling

Voorzitter: Ferdi van den Bergh

Penningmeester: Matthijs van de Wetering

Bestuurslid: Paul Kaars

 

Bestuursleden voeren hun functie volledig onbezoldigd uit, eventuele reis- en verblijfkosten worden vergoed.

Onze missie

 

Tjeko is een social-profit organisatie die kinderen de mogelijkheid biedt om kind te zijn. We brengen sport, spel en ontspanning naar kinderen die nagenoeg geen vrije tijd hebben. Spelen is essentieel voor de gezonde ontwikkeling van kinderen: wij zijn ambassadeurs van meer ruimte en tijd om te spelen in ontwikkelingslanden.

Contact

 

Stichting Tjeko

Postbus 158,

2800 AD Gouda,

Nederland

ask@tjeko.info

010 340 1911

 

IBAN: NL75RABO0153723432

BIC: RABONL2U

Volg ons

copyright, Tjeko 2016 ©